Tuesday, January 1, 2019

Gutai at Fergus McGaffrey

“Gutai: 1953 – 1959”
at Fergus McGaffrey
April 25 – June 30, 2018
http://fergusmccaffrey.com/exhibition/gutai-1953-1959/
Toshio Yoshida

Chiyu Uemae

Shozo Shimamoto

Sadamasa Motonaga

Saburo Murakami


No comments:

Post a Comment